Đem lời hằng sống của Đấng Tạo hóa đến cho dân tộc Việt Nam

Chào mừng

quý bạn đã viếng thăm Hợp Tình Hợp Lý. Những bài viết tại đây có thể đảo ngược niềm tin và lối suy nghĩ lâu nay của các bạn. Thoạt đầu, quý bạn có thể phật lòng vì chúng. Tuy nhiên, xin đừng bỏ qua vì chúng sẽ bày trước các bạn một con đường sống và một con đường chết.